Net2Home ติดตั้งโครงข่าย CWMN ณ ชุมชนร่มเกล้า คลองเตย

     เมื่อเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โครงการ Net2Home มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้ติดตั้งโครงข่าย CWMN (Community Wireless Mesh Network) ณ ชุมชนร่มเกล้า เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเพียงพอ และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนนักศึกษาในชุมชนที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทาง Net2Home ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย      
     ในโอกาสนี้ Net2Home ขอขอบคุณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อติดตั้งให้กับชุมชนร่มเกล้า
     สำหรับชุมชนร่มเกล้า เป็นชุมชนนำร่อง เพื่อหาแนวทางในการขยายให้ครอบคลุม 18 ชุมชนในเขตคลองเตย โดยเริ่มต้นมีสมาชิกเข้าร่วมใช้งานในชุมชนร่มเกล้า ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้ว 24 หลังคาเรือน

Similar Posts