Net2Home รับมอบแบตเตอรี่บริจาคจาก ยัวซ่าแบตเตอรี่

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คุณภาคภูมิ  ไตรพัฒน์ ผู้ประสานงานโครงการ Net2Home มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย รับมอบแบตเตอรี่ EV จำนวน 4 ลูก ที่ได้รับบริจาคจากบริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยการประสานงานของ บริษัท บี-ควิก จำกัด  ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บี-ควิก จำกัด  

สำหรับแบตเตอรี่ที่ได้รับบริจาคทาง Net2Home จะนำไปใช้กับอุปกรณ์โซล่าเซลล์ในงานวิจัยเพื่อเสถียรภาพของการให้บริการโครงข่าย CWMN ในโครงการ Net2Home ต่อไป

Similar Posts