Net2Home ติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่แม่กาษา จ.ตาก

     เมื่อวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 ทีมงานโครงการ Net2Home ลงพื้นที่ตำบลแม่กาษา จังหวัดตาก ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) โดยต่อเชื่อมกับแบตเตอรี่ EV ตามจุดสำคัญของโครงข่าย Net2Home เพื่อเพิ่มเสถียรภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตของสมาชิกที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในกรณีไฟฟ้าดับ
     ในโอกาสนี้ Net2Home ขอขอบคุณ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิ บี-ควิก เพื่อสังคม ที่ได้บริจาคแบตเตอรี่เพื่อใช้ในโครงการ ซึ่งโครงการได้นำมาติดตั้งให้กับพื้นที่ตำบลแม่กาษาในครั้งนี้

Similar Posts