เกี่ยวกับเรา

บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หรือ Net2Home เป็น วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่จัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหนึ่งของ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) มีเป้าหมายเพื่อให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกัน แม้จะอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร