พื้นที่โครงการ

  • .แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

  • .แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

  • .เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

  • .มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

  • .วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

  • เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การเติบโตของจำนวนสมาชิก

No Data Found

สถานะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กลุ่มบ้านที่ใช้บริการ (active site): 45 sites
จํานวนสมาชิก:  426 หลังคาเรือน
พื้นที่โครงการ
ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 336 หลังคาเรือน
ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก 11 หลังคาเรือน
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 46 หลังคาเรือน
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 9 หลังคาเรือน
เขตคลองเตย 24 หลังคาเรือน
การเติบโตของจํานวนสมาชิก
ปี 2564 ติดตั้งเพิ่ม: 10 sites
ปี 2564 สมาชิกเพิ่มขึ้น: 130 หลังคาเรือน
ปี 2564 สมาชิกยกเลิก: 73 หลังคาเรือน