Net2Home | เน็ตถึงบ้าน

บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หรือ Net2Home เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามพันธกิจหนึ่งของ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ซึ่งดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรในประเทศไทย ทั้งนี้ปัจจุบันอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศยังต่ำมาก โดยในปี พ.ศ. 2557 ทาง ITU-D ประเมินว่าอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet Penetration) ของประเทศไทยเท่ากับ 34.89% ของจำนวนประชากร ซึ่งถือว่ายังมีประชากรที่ยังไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอีกเป็นจำนวนมาก และตามอัตราการเข้าถึงดังกล่าวทำให้ประเทศไทยจัดเป็นประเทศอันดับที่ 5 จาก 10 ประเทศของประชาคมอาเซียน

มูลนิธิฯ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยี DUMBO ที่นำไปใส่ไว้ในอุปกรณ์ WiFi Router ขนาดเล็ก และไปติดให้กับชุมชนบ้านไทยสามัคคี ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อปี พ.ศ.2556 ผ่านกิจกรรมค่ายอาสา THNG (Thailand Networking Group) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง

ปัจจุบันเครือข่ายที่ได้ไปวางไว้เป็นเสมือนโครงสร้างพื้นฐานหนึ่งที่จำเป็นสำหรับชุมชน และมีการใช้งานกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันในพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย และ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ในปีต่อ ๆ มา

หลังจากพบว่าการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว มีความยุ่งยากในการติดตั้งน้อยกว่าการติดตั้งอุปกรณ์ของผู้ให้บริการที่เป็นที่รู้จักทั่วไป และทำให้ชาวบ้านสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมาก เหมาะกับชุมชนที่มีความต้องการแต่ไม่อยากเสียเงินในอัตราสูงถึง 700 บาทต่อเดือนทุกเดือน ทางมูลนิธิฯ จึงได้ดำริจัดตั้ง บริษัท เน็ตถึงบ้าน จำกัด ขึ้น ในฐานะเป็นผู้รับดำเนินการติดตั้งและประสานงานเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขยายตัวเพิ่มจำนวนชุมชนที่ได้รับการติดตั้ง Net2Home ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เน็ตถึงบ้าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็น “วิสาหกิจเพื่อสังคม” (Social Enterprise) เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการเพื่อสังคมเป็นหลัก ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอให้กฎหมายรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

Net to Home (Social Enterprise) Co., Ltd. or Net2Home is a registered company that was registered so the Thai Network Information Center Foundation, or THNIC Foundation, could fulfil  its mission to increase the Internet penetration rate in Thailand. In 2014, ITU-D estimated Thailand’s Internet penetration rate at 34.89%, ranking the country fifth among the 10 ASEAN member states.

THNIC Foundation initiated a project to increase Internet access using DUMBO technology (Digital Ubiquitous Mobile Broadband OSLR) developed by intERLab, AIT, which is a firmware that can deploy through small mobile routers. The first of these mobile routers was then installed in the Thai Samakkhee village in Tak province, northern Thailand in 2013 through a THNG Camp activity. The endeavor was very successful as the community network evolved to become one of the village’s main infrastructures. After this, further mobile routers were installed annually.

After finding this operation model suitable as it was less complicated and After finding this operation model suitable as it was less complicated and economical for installation, the Net to Home Co., Ltd. found it was easy to handle because of its scalability and effectiveness for villages or communities requiring Internet access, but without the funds to afford market price. Net2Home plans to register as a social enterprise once they complete procedures to comply with state policy.